• b4

09/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania / Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P w miejscowości Grochowy

Konin, 16.05.2017 r.

ZDP-NZ-3302-09/2017

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P w miejscowości Grochowy”.

            Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W dniu 27.04.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3249P w miejscowości Grochowy”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 12.05.2017 r. do godz. 09:45, wpłynęły dwie oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 330.951,98 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały oferty:

1) Goliat II Sp. z o.o., Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów, cena ofertowa brutto: 835.785,27 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 17.07.2017 r., okres gwarancji: 5 lat;

2) SIDROG Sp. z o.o., Domaniew 9, 98-235 Błaszki, cena ofertowa brutto: 498.500,97 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 23.07.2017 r., okres gwarancji: 5 lat.

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


logo3