• b4

08/2017 Wynik/Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 w 2017 roku na terenie Powiatu Konińskiego. Część 2 (Rejon II)

Konin, 19.05.2017 r.

ZDP-NZ-3302-08/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych mieszanką mineralno-asfaltową dla ruchu KR 2 w 2017 roku na terenie Powiatu Konińskiego”

Część 2 (Rejon II)

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

CZĘŚĆ 2 (REJON II)

Numer oferty

Nazwa wykonawcy

Adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena(za 1 m2 remontowanej nawierzchni przy głębokości ubytku do 4 cm”

Liczba pkt w kryterium „Cena (za 1 m2 przy remoncie nawierzchni o głębokości ubytku powyżej 4 cm)

Liczba pkt w kryterium „Termin przystąpienia do prac

Razem pkt

Uwagi

1

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński

ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

50,00

10,00

40,00

100,00

-

2

Firma Budowlano-Usługowa „EKO-BUD” s.c. Elżbieta, Jacek Majdeccy

Lisewo 2B, 62-310 Pyzdry

-

-

-

-

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

3

Zakład Handlu i Usług „ROLMET” Mieczysław Durkiewicz

62-574 Grochowy 10

-

-

-

-

oferta odrzucona

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu (Część 2, Rejon II) wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi: 73,80 zł brutto za 1 m2 remontowanej nawierzchni przy głębokości ubytku do 4 cm i 86,10 zł brutto za 1 m2 przy remoncie nawierzchni o głębokości ubytku powyżej 4 cm).

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: Cena (za 1 m2 remontowanej nawierzchni przy głębokości ubytku do 4 cm – 50%, Cena (za 1 m2 przy remoncie nawierzchni o głębokości ubytku powyżej 4 cm – 10%, Termin przystąpienia do prac – 40%, oferta Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 


logo3