• b4

13/2017 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Lisewo-Gawrony

Konin, 01.08.2017 r.

ZDP-NZ-3302-13/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3188P Lisewo-Gawrony”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 997.831,79 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie kierownika budowy – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, 00-120 Warszawa otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59,
00-120 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z.o.o., ul. Budowlana 38,
88-100 Inowrocław

49,87

20,00

20,00

89,87

3

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

50,38

20,00

20,00

90,38

4

GOLIAT II Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 6,
62-586 Rzgów

30,68

20,00

20,00

70,68

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 


logo3