• b4

12/2017 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P na odcinku Wola Podłężna-Rudzica

Konin, 04.08.2017 r.

ZDP-NZ-3302-12/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P na odcinku Wola Podłężna-Rudzica”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa.
Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 2.488.329,35 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie kierownika budowy – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta Trakcja PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p.
00-120 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

2

SKANSKA S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9,
01-518 Warszawa

57,46

20,00

20,00

97,46

3

GOLIAT II Sp. z o.o., ul. Konwaliowa 6,
62-586 Rzgów

36,00

20,00

20,00

76,00

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 


logo3