• b4

16/2017 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów

Konin, 13.09.2017 r.

ZDP-NZ-3302-16/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3229P Spławie-Adamów”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 571.573,78 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie kierownika budowy – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

60,00

20,00

20,00

100,00

 

 

 


logo3