• b4

18/2017 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki-Koło o długości 980mb

Konin, 29.09.2017 r.

ZDP-NZ-3302-18/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3205P Mostki – Koło o długości 980mb”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 683.680,13 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie kierownika budowy – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38, 88-100 Inowrocław otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38,
88-100 Inowrocław

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Toruńska 200,
62-600 Koło

59,49

20,00

20,00

99,49

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD
Sp. z o.o., ul. Zofii Urbanowskiej 8,
62-500 Konin

44,19

20,00

6,67

70,86

4

TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p.,
00-120 Warszawa

59,97

20,00

20,00

99,97

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).

 


logo3