• b4

19/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania/Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów

Konin, 03.10.2017 r.

ZDP-NZ-3302-19/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów”.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W dniu 15.09.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 02.10.2017 r. do godz. 09:45, wpłynęły dwie oferty. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1.063.942,82 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały oferty:

1) Goliat II Sp. z o.o., Branno, ul. Konwaliowa 6, 62-586 Rzgów, cena ofertowa brutto: 1.443.423,70 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 31.05.2018 r., okres gwarancji: 5 lat, doświadczenie kierownika budowy: 3 zadania;

2) TRAKCJA PRKiI S.A., ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa, cena ofertowa brutto: 1.354.374,16 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 31.05.2018 r., okres gwarancji: 8 lat, doświadczenie kierownika budowy: 3 zadania.

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


logo3