• b4

25/2017 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem - Sławsk

Konin, 15.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-25/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579),
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Sławsk
w ciągu drogi powiatowej nr 3234P Węglew-Sławsk"

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę złożoną przez Przewóz promem Dąbrowski Gabriel & Mazurek Sławomir s.c., Sławsk 74, 62-586 Rzgów. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 13.500,00 zł brutto (miesięcznie).
Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, konserwacja liny manewrowej – 20%, koszenie i odkrzaczanie – 20%, oferta Przewóz promem Dąbrowski Gabriel & Mazurek Sławomir s.c., Sławsk 74, 62-586 Rzgów. otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.
2. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
3. Nie odrzucono żadnej oferty.
4. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium „Cena”

Liczba pkt
w kryterium „Konserwacja liny manewrowej”

Liczba pkt
w kryterium „Koszenie i odkrzaczanie”

Razem

1.

Przewóz promem
Dąbrowski Gabriel & Mazurek Sławomir s.c.,
Sławsk 74, 62-586 Rzgów

60,00

20,00

20,00

100,00

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


logo3