• b4

24/2017 Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem - Biechowy

Konin, 18.12.2017 r.
ZDP-NZ-3302-24/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Obsługa międzybrzegowej przeprawy promem na rzece Warcie w m. Biechowy
w ciągu drogi powiatowej nr 3217P Krzymów-Kuźnica"

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:
1. Wybrano jako najkorzystniejszą:
ofertę złożoną przez Usługi Promowe – Czesław Szkudlarek, Ksawerów 9,
62-511 Kramsk. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 9.700,00 zł brutto (miesięcznie).
Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, konserwacja liny manewrowej – 20%, koszenie i odkrzaczanie – 20%, oferta Usługi Promowe – Czesław Szkudlarek, Ksawerów 9, 62-511 Kramsk otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.
2. Wykluczono Wykonawcę: Stanisław Wróbel, ul. Sierpińskiego 11, 62-510 Konin. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 3 Prawo zamówień publicznych, nie przedłożył niezbędnego do przeprowadzenia postępowania oświadczenia o którym mowa w art. 24 ust. 11 Prawo zamówień publicznych.
3. Odrzucono ofertę Stanisław Wróbel, ul. Sierpińskiego 11, 62-510 Konin.
4. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

L.p.

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Konserwacja liny manewrowej”

Liczba pkt w kryterium „Koszenie i odkrzaczanie”

Razem

Uwagi

1.

Usługi Promowe – Czesław Szkudlarek

Ksawerów 9, 62-511 Kramsk

60,00

20,00

20,00

100,00

-

2.

Stanisław Wróbel
ul. Sierpińskiego 11, 62-510 Konin

-

-

-

-

Wykonawca wykluczony

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


logo3