• b4

02/2018 Wynik/Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno "Slurry seal"

Konin, 21.03.2018 r.

ZDP-NZ-3302-02/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remonty dróg powiatowych poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 1.105.778,12 zł brutto, okres gwarancji: 6 lat.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, wydłużenie okresu gwarancji – 40%, oferta złożona przez: BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt
w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

EMULEX Kalinowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Cz. Tańskiego 16, 73-102 Stargard

53,89

40,00

93,89

2

BITUNOVA Sp. z o.o., ul. Wólczyńska 237,
01-919 Warszawa

60,00

40,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

52,47

40,00

92,47

 Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).


logo3