• b4

5/2016 Wykonanie remontu cząstkowego

Konin, dnia 22.03.2016 r.
ZDP-ZZ-3302-5/2016

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną
dla ruchu KR 2 w 2016 r.

4/2016 Unieważenienie "Wykonanie wraz z dostawą ....

Konin, dnia 18.03.2016 r.
ZDP-ZZ-3302-4/2016

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:
wykonanie wraz z dostawą do siedziby ZDP znaków drogowych pionowych"

1/2016 Sprzedaż wraz z dostawą masy na zimno w roku 2016

Konin, dnia 02.02.2016 r.
ZDP-ZZ-3302 –1/2016

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Sprzedaż wraz z dostawą masy na zimno w roku 2016

2/2016 Wycinka drzew i krzewów

Konin, dnia 02.02.2016 r.
ZDP - ZZ- 3302 – 2/ 2016

OGŁOSZENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:
wycinka drzew i krzewów


logo3