• b3

Lokalizacja

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:

Jolanta Wesołowska
tel. 63 243-02-80 wew. 32, pok nr 7

DO POBRANIA:

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

WNIOSEK o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 01

 Do wniosku załącza się:

  1. Ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia;
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1.000 lub 1:500, z proponowaną lokalizacją urządzenia;
  3. Wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzieurządzenie;
  4. W przypadku wystąpienia w imieniu wnioskodawcy pełnomocnika pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa oraz oryginał dowodu zapłaty opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzieleniepełnomocnictwa*.

 


logo3