• b4

10/2017 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Rzgów-Dąbrowica

Konin, 06.06.2017 r.

ZDP-NZ-3302-10/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 ze zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3237P Rzgów-Dąbrowica”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 265.704,60 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, skrócenie terminu realizacji – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Skrócenie terminu realizacji”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Zakład Robót Inżynieryjnych, inż. Stanisław Dropiński, ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

60,00

20,00

20,00

100,00

2

Goliat II Sp. z .o.o., Branno, ul. Konwaliowa 6,
62-586 Rzgów

32,68

20,00

20,00

72,68

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.,
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

55,74

20,00

20,00

95,74

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego w art. 94 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).


logo3