• b4

20/2017 Remont drogi powiatowej nr 3091P - UNIEWAŻNIENIE

Konin, 11.10.2017 r.
ZDP-NZ-3302-20/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3091P poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych
w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie:

W dniu 25.09.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 3091P poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno Slurry seal”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 10.10.2017 r. do godz. 09:45, wpłynęła jedna oferta. Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 275.800,00 zł brutto.

W prowadzonym postępowaniu złożone zostały oferty:

1) Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz, cena ofertowa brutto: 364.348,39 zł, termin wykonania zamówienia publicznego: do 10.11.2017 r., okres gwarancji: 5 lat, doświadczenie kierownika budowy: 4 zadania.

Z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej, Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


logo3