• b4

21/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania/Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów

Konin, 20.10.2017 r.

ZDP-NZ-3302-21/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów”.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Uzasadnienie:

W dniu 04.10.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 3220P na odcinku Brzeźno-Krzymów”. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 19.10.2017 r. do godz. 09:45, nie złożono żadnej oferty.

W związku z powyższym, Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).


logo3