• b4

22/2017 Wynik/Remont drogi powiatowej nr 3091P poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno "Slurry seal"

Konin, 06.11.2017 r.

ZDP-NZ-3302-22/2017

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont drogi powiatowej nr 3091P poprzez wykonanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno „Slurry seal”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 275.750,58 zł brutto.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie kierownika budowy – 20%, wydłużenie okresu gwarancji – 20%, oferta Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz otrzymała największą ilość punktów – 80 punktów.

  1. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców.
  2. Nie odrzucono żadnej oferty.
  3. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie:

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt w kryterium „Doświadczenie kierownika budowy”

Liczba pkt w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz, ul. Noskowska 3-5, 62-800 Kalisz

60,00

20,00

0,00

80,00


logo3