• b4

23/2017 Informacja o unieważnieniu postępowania/Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Powiatu Konińskiego w 2017 roku. Część 7

Konin, 07.11.2017 r.

ZDP-NZ-3302-23/2017

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Powiatu Konińskiego w 2017 roku.
Część 7.

            Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w Części 7.

Podstawa prawna:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

Art. 93 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Uzasadnienie:

W dniu 25.10.2017 r., Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania „Utrzymanie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym na terenie Powiatu Konińskiego w 2017 roku”. W/w postępowanie podzielone zostało na 9 części. W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 02.11.2017 r. do godz. 09:45, nie złożono żadnej oferty w Części nr 7 w/w postępowania.

W związku z powyższym, Zmawiający dokonał unieważnienia postępowania w Części nr 7 w/w postępowania, w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).


logo3