• b4

01/2018 Wynik/Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty

Konin, 02.03.2018 r.

ZDP-NZ-3302-01/2018

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3180P na odcinku Wilczyn-Kownaty”

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zawiadamia że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu:

  1. Wybrano jako najkorzystniejszą:

ofertę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza. Cena zaoferowana w powyższej ofercie wynosi 5.166.721,52 zł brutto, okres gwarancji: 8 lat.

Uzasadnienie: Zgodnie z kryterium wyboru ofert: cena – 60%, wydłużenie okresu gwarancji – 40%, oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., Kobylarnia 8, 86-061 Brzoza otrzymała największą ilość punktów – 100 punktów.

  1. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy

Liczba pkt w kryterium „Cena”

Liczba pkt
w kryterium „Wydłużenie okresu gwarancji”

Razem

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.,

Kobylarnia 8,86-061 Brzoza

60,00

40,00

100,00

2

STRABAG Sp. z o.o.,
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oddział Poznań, ul. Obornicka 235B, 60-650 Poznań

oferta odrzucona

3

Przedsiębiorstwo Budowlane ANBUD Sp. z o.o.,
ul. Zofii Urbanowskiej 8, 62-500 Konin

51,74

40,00

91,74

4

TRAKCJA PRKiI S.A.,
ul. Złota 59, XVIII p., 00-120 Warszawa

58,74

40,00

98,74

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
„INODROG” Sp. z o.o., ul. Budowlana 38,
88-100 Inowrocław

oferta odrzucona

 

Zamawiający przewiduje zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu określonego
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 


logo3