Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każdemu przysługuje prawo do informacji publicznej, którą udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej. Informację, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej udostępnia się na wniosek.
 
Prawo do informacji publicznej w myśl art. 5 ustawy, podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu również ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej można przesyłać za pośrednictwem poczty, składać bezpośrednio w siedzibie urzędu lub złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@zdp.konin.pl

Wzór  Wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem. 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje ZDP, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.