Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie jest jednostką organizacyjną powiatu konińskiego utworzoną z dniem 1 stycznia 1999r. z mocy prawa, na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 1998r. w sprawie dostosowania organizacji dyrekcji dróg publicznych oraz będących ich częściami zarządów drogowych i drogowej służby liniowej do organizacji administracji publicznej określonej przepisami o reformie administracji publicznej (Dz.U. Nr 156, poz. 1027) i działa w oparciu o Regulamin organizacyjny nadany jej uchwałą Zarządu Powiatu Konińskiego.

ZDP prowadzi sprawy związane z:

- zarządzaniem dróg - od planowania ich rozwoju, przez bieżące administrowanie i utrzymanie, do inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych,
- zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych
ZDP zarządza na terenie 14 gmin siecią 626 km dróg powiatowych, 30 obiektami mostowymi, 373 przepustami drogowymi, 2 promami w miejscowościach Biechowy i Sławsk.
Pracownicy posiadają kwalifikacje i wykształcenie niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie jako pierwszy w Polsce otrzymał w kategorii zarządców dróg pozamiejskich ustanowioną w 2001 roku przez Redakcję "Polskich Dróg" i Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie nagrodę "Polskie Drogi XXI" oraz statuetkę "Milowego Słupa", za sprawne zarządzanie siecią drogową i stworzenie wspólnego z gminami komputerowego CENTRUM INFORMACJI DROGOWEJ. Posiada także Certyfikat Nr 8/EIII/KN/2001 potwierdzający wyróżnienie przez Unię Wielkopolan znakiem towarowym "Wielkopolska Jakość" za wysoki standard stworzonego systemu informacji drogowej.

Podstawowe zadania Zarządu Dróg Powiatowych:

1. W zakresie zarządzania drogami.
- opracowywanie projektów programów rozwoju i utrzymania sieci drogowej,
- opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych,
- pełnienie funkcji inwestora robót z zakresu budowy, modernizacji i utrzymania dróg,
- trzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
- sadzenie, utrzymywanie i usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni poza obszarami zabudowanymi,
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu,
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg,

2. W zakresie zarządzania ruchem.

- wydawanie zezwoleń na organizację zawodów sportowych, rajdów, wyścigów, zgromadzeń i innych imprez, które powodują utrudnienia w organizacji ruchu lub wymagają korzystania z drogi w sposób szczególny, jeżeli odbywają lub rozpoczynają na drodze powiatowej lub gminnej,
- wprowadzenie tymczasowych ograniczeń lub zakazów ruchu na drogach powiatowych w nagłym przypadku awarii urządzenia w pasie drogowym lub w jego pobliżu, w wyniku której nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub możliwość wystąpienia szkód materialnych,
- podejmowanie działań i czynności w zakresie wprowadzenia oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu na drogach,
- sprawowanie nadzoru i kontroli w zakresie prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszelkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach powiatowych i gminnych,
- współpraca z innymi zarządami dróg, policją i zarządem kolei w zakresie bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami publicznymi,
- opiniowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych.