Deklaracja dostępności strony internetowej
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa nie posiada tłumacza języka migowego. Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne. Nie wszystkie linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach zawierają treść tekstową, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych. Nie wszystkie pliki są dostępne cyfrowo (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej lub opisów alternatywnych do tabel). Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach

Udogodnienia

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB), Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony Wysoki kontrast. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: A- A+, Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, tablety, telefony komórkowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Strona aktualizowana na bieżąco.

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie dołoży wszelkich starań, aby zapewnić dostępność strony internetowej.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Anną Dudek lub Karoliną Turbańską.

Kontakt z osobami odpowiedzialnymi za dostępność cyfrową strony: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin; tel. 63 243 02 80;
e-mail: sekretariat@zdp.konin.pl; e-mail: zdp@zdp.konin.pl

Procedura wnioskowa - skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:

al. Solidarności 77

00-090 Warszawa

Telefon (22) 55 17 700

e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przy ul. Świętojańska 20 d jest parterowy, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzi dwa wejścia: wejście główne od frontu budynku oraz wejście od strony parkingu (dla pracowników).

Wejście główne prowadzi przez drzwi, które nie są automatyczne, otwierają się na zewnątrz w lewą stronę, a następnie z przedsionka na korytarz przez drzwi, które nie są automatyczne, otwierają się na zewnątrz w prawą stronę, progi nie przekraczają 2 cm wysokości.

Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego z przedsionka. Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub niewidoma po wejściu do budynku wejściem głównym powinna skręcić w prawo i udać się do pierwszego pokoju po prawej stronie. Pracownik ZDP po uzyskaniu informacji o rodzaju sprawy poinformuje odpowiednie osoby.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych, w tym miejsc dla niepełnosprawnych.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym oraz głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo dla osób niewidomych i słabowidzących oraz nie ma pętli indukcyjnych.

Nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób poruszających się na wózku.

Istnieje możliwość wejścia od strony parkingu za budynkiem przez garaż. Do obiektu prowadzi pochylnia, po której można wjechać wózkiem, po poinformowaniu pracownika ZDP w Koninie o takiej potrzebie.

 

Informacje o możliwościach kontaktowania się z Urzędem

Stawiennictwo osobiste w siedzibie Zarządu przy ul. Świętojańskiej 20d w Koninie

Kontakt telefoniczny pod numerem 63 243 02 80

Pocztą elektroniczną na adres sekretariat@zdp.konin.pl

Platformę ePUAP- /ZDPKONIN/SkrytkaESP

Listownie na adres: ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.