Deklaracja dostępności strony internetowej
Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-14
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa nie posiada tłumacza języka migowego.

Udogodnienia

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB),
 • Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony Wysoki kontrast. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących,
 • Istnieje możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: A- A+,
 • Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych,
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, tablety, telefony komórkowe.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-14
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-12-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Dudek.
 • E-mail: anna.dudek@zdp.konin.pl
 • Telefon: 512 526 352

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie
 • Adres: ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin
 • E-mail: sekretariat@zdp.konin.pl
 • Telefon: +48 63 243 02 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przy ul. Świętojańska 20d

Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przy ul. Świętojańska 20 d jest parterowy, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście od strony parkingu.

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub niewidoma po wejściu do budynku wejściem głównym powinna skręcić w prawo i udać się do pierwszego pokoju po prawej stronie. Pracownik ZDP po uzyskaniu informacji o rodzaju sprawy poinformuje odpowiednie osoby. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.