Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zdp.konin.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji: 14 września 2020 r.
Data aktualizacji: na bieżąco.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

W przypadku problemów z dostępnością cyfrowej dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Anna Przeniczna, adres poczty elektronicznej annaprzeniczna@zdp.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 63 243 02 80.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych (Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB).

Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikony Wysoki kontrast. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Jest też możliwość zmiany rozmiaru czcionki na stronie za pomocą ikon: -A A+.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Dostępność architektoniczna
Budynek Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie przy ul. Świętojańska 20 d jest parterowy, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Do budynku prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście od strony parkingu.

Osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim lub niewidoma po wejściu do budynku wejściem głównym powinna skręcić w prawo i udać się do pierwszego pokoju po prawej stronie. Pracownik ZDP po uzyskaniu informacji o rodzaju sprawy poinformuje odpowiednie osoby.

Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Strona internetowa nie posiada tłumacza języka migowego.

Serwis jest rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych.

Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe.

 Kontakt:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl