Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:

Dariusz Chrapkowski
tel. 63 243-02-80 wew. 22, pok. nr 8

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin,
tel. 63 243 02 80 w. 22

Opłatę należy wnieść na konto:

Bank Pocztowy O/Konin 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970980602

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19600300168

4. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20011251371

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030320262

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000212

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000315

8. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych:
    http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000629

Wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdu ponadnormatywnego odbywa się w oparciu o zapisy art. 64 obowiązującego Prawa o ruchu drogowym. Od 13 marca 2021 roku w Zarządzie Dróg Powiatowych w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin, ubiegać się można o uzyskanie zezwoleń kategorii I i II, które wydawane są przez Starostę Konińskiego.

W stosunku do przepisów obowiązujących do 12 marca 2021 r. dotyczących zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych, usunięta została kategoria I zezwoleń wydawana przez Zarządcę Drogi (w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie C-127/17, w którym TSUE orzekał, iż obowiązujący w Polsce system udzielania zezwoleń na przejazd pojazdów o nacisku pojedynczej osi do 11,5 t. należy uznać za sprzeczny z przepisami art. 3 i 7 dyrektywy Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996 r.).

W związku z powyższym dawna kat. II (na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego) stała się obecnie kat. I, a najczęściej wnioskowana przez przewoźników kat. III (dla pojazdów o szerokości do 3,2m, wysokości do 4,3m oraz długości do 15m dla pojedynczego pojazdu lub 23m dla zespołu pojazdów) w myśl nowych przepisów stanowi obecnie kat. II zezwolenia.  

Zezwolenie Kat. I oraz II wydaje Starosta, właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Starosta Koniński wydaje zezwolenia dla podmiotów zarejestrowanych bądź rozpoczynających przejazd na terenie powiatu konińskiego (Należy mieć tutaj na względzie że miasto Konin jest miastem na prawach powiatu w związku z czym dla podmiotów prowadzących działalność na terenie miasta Konina bądź wykonujących z tego terenu przewóz, organem właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu jest Prezydent Miasta Konina (art. 10 ust. 6 PoRD).

Poniżej znajduje się wyciąg z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) z zakresu wydawanych zezwoleń. Są to wybrane informacje, aktualne na dzień zamieszczenia ich na tej stronie. Celem ich weryfikacji lub uzupełnienia należy sięgnąć po aktualną wersję ustawy.

 

WYCIĄG z Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 450) (wyciąg)

Art. 64. [Warunki ruchu pojazdu nienormatywnego]
1. Ruch pojazdu nienormatywnego jest dozwolony pod warunkiem:

   1) uzyskania zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego odpowiedniej kategorii, wydawanego, w drodze decyzji administracyjnej, przez właściwy organ, a w przypadku pojazdu nienormatywnego należącego do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod warunkiem uzyskania zezwolenia wojskowego na przejazd drogowy, wydawanego przez właściwy organ wojskowy;

   2) przestrzegania warunków przejazdu określonych w zezwoleniu, o którym mowa w pkt 1;

   3) pilotowania przejazdu pojazdu nienormatywnego na warunkach i w sposób określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 64i ust. 2, w tym przez wymaganą liczbę pojazdów wyposażonych i oznakowanych zgodnie z tymi przepisami;

   4) zachowania szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem nienormatywnym.

2. Zabrania się przewozu pojazdem nienormatywnym ładunków innych niż ładunek niepodzielny, z wyłączeniem pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwolenia kategorii I.

3. Wymiary, masa, naciski osi pojazdów nienormatywnych uprawnionych do poruszania się na podstawie zezwoleń kategorii I-V oraz drogi, po których pojazdy te mogą się poruszać, są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy.

4. Kierujący pojazdem nienormatywnym jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać uprawnionym osobom zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Organ wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń. W rejestrze umieszcza się następujące dane:

   1) numer zezwolenia;

   2) datę wydania zezwolenia;

   3) kategorię zezwolenia;

   4) podmiotu, na który zezwolenie zostało wydane;

   5) pojazdu lub zespołu pojazdów, jeżeli zostały określone w zezwoleniu.

Art. 64b. [Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego]

1. Zezwolenie kategorii I jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie.

4. Zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

   1) podmiot wykonujący przejazd;

   2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd.

5. Do ruchu pojazdu nienormatywnego, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 64 ust. 1 pkt 3.

Art. 64c. [Zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego]

1. Zezwolenia kategorii II-IV na przejazd pojazdu nienormatywnego są wydawane na wskazany we wniosku okres: miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy lub 24 miesięcy.

2. Zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

3. Zezwolenie wydaje:

   1) właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu starosta - w zakresie zezwoleń kategorii II;

   2) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad - w zakresie zezwoleń kategorii III i IV.

4. Zezwolenia kategorii II i III przy wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje także naczelnik urzędu celno-skarbowego.

5. Zezwolenie kategorii III uprawnia do poruszania się pojazdami i drogami, określonymi dla zezwolenia kategorii II.

6. (uchylony).

7. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. W przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę.

8. Zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany.

9. Podmiot posiadający zezwolenie kategorii IV, planujący wykonanie przejazdu przez most lub wiadukt po drogach innych niż krajowe pojazdem, którego rzeczywista masa całkowita jest większa od dopuszczalnej, jest obowiązany zawiadomić pisemnie właściwego dla tego mostu lub wiaduktu zarządcę drogi o terminie i trasie planowanego przejazdu, w terminie 7 dni roboczych przed datą planowanego przejazdu, przy czym 7. dzień terminu jest ostatecznym dniem wpływu zawiadomienia do organu.

10. Zarządca drogi w przypadku, o którym mowa w ust. 9, najpóźniej 3 dni przed datą planowanego przejazdu potwierdza przyjęcie zawiadomienia i może określić warunki przejazdu przez most lub wiadukt albo zgłosić uzasadniony sprzeciw.

11. Warunki przejazdu pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt określa zarządca drogi, ustalając, zależnie od potrzeb, ograniczenia w zakresie ruchu, sposób przejazdu oraz przystosowanie obiektu do przejazdu.

12. Zarządca drogi może zgłosić sprzeciw, o którym mowa w ust. 10, jeżeli stan technicznej sprawności mostu lub wiaduktu, po którym planowany jest przejazd pojazdu nienormatywnego, określony na podstawie przepisów Prawa budowlanego, uniemożliwia wykonanie tego przejazdu.

13. Zabrania się wykonywania przejazdu przez most lub wiadukt w przypadku zgłoszenia sprzeciwu albo niezgodnie z warunkami przejazdu przez ten obiekt.

Wnioski do pobrania:

Załącznik do Wniosku - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wniosek o zezw. Kat.I

Wniosek o zezw. Kat.II