Przejazdy pojazdów nienormatywnych

Informacje o wydawaniu zezwoleń udziela:

Dariusz Chrapkowski
tel. 63 243-02-80 wew. 22, pok. nr 8

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin,
tel. 63 243 02 80 w. 22

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
 • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nie normatywnych

Informacje ogólne:

Wydział Zarządzania Drogami wydaje zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych w następujących przypadkach:

Zezwolenie kategorii I:

 • wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu,
 • zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,
 • zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku
 • o wydanie zezwolenia,
 • zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz,
 • opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii,

stawka opłaty:

a) na okres 1 miesiąca - 50zł
b) na okres 6 miesięcy - 100zł
c) na okres 12 miesięcy - 200zł

zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitejnie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

Zezwolenie kategorii II:

 • zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,
 • zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,


zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

1) podmiot wykonujący przejazd;
2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd

stawka opłaty:

a) na okres 12 miesięcy - 100zł

zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,
c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m ( nie stosuje się art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw o pilotowaniu przejazdu pojazdu nienormatywnego).

Zezwolenie kategorii III:

zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, lub 24 miesięcy,

stawka opłaty za wydanie zezwolenia:
a) na okres 1 miesiąca - 200zł
b) na okres 6 miesięcy - 400zł
c) na okres 12 miesięcy - 1 200zł
d) na okres 24 miesięcy - 2 000zł

 • zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,
 • zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosk o jego wydanie, w przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę,
 • zezwolenie wydaje się dla podmiotuwykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany,

zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,
c) o długości nieprzekraczającej:
- 15 m dla pojedynczego pojazdu,
- 23 m dla zespołu pojazdów,
d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

Opłatę należy wnieść na konto:

Bank Pocztowy O/Konin 64 1320 1016 2790 0004 2000 0001

Wnioski do pobrania:

Załącznik do Wniosków - Klauzula Informacyjna oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii I i wypisów na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii II na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: 12 miesięcy

WNIOSEK o wydanie zezwolenia kategorii: III/IV/V/VI na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres: miesiąca / 6 miesięcy/ 12 miesięcy / 24 miesięcy